Lần rút thăm cuối cùng (T3, 02 Th3 2021)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 8 6 9 9
5th Giải thưởng 5 5 4 1
6th Giải thưởng 1 3 2 5
lang-icon