Lần rút thăm cuối cùng (T2, 26 Th2 2024)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 6 9 6 3
5th Giải thưởng 1 8 8 6
6th Giải thưởng 3 9 4 9
lang-icon