Lần rút thăm cuối cùng (T4, 27 Th1 2021)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 5 1 6 8
5th Giải thưởng 5 3 9 0
6th Giải thưởng 9 7 5 7
lang-icon