Lần rút thăm cuối cùng (T7, 31 Th10 2020)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 4 4 6 5
5th Giải thưởng 0 5 0 9
6th Giải thưởng 8 0 7 7
lang-icon