Lần rút thăm cuối cùng (T4, 21 Th4 2021)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 1 3 8 1
5th Giải thưởng 4 4 5 8
6th Giải thưởng 0 0 7 4
lang-icon