Lần rút thăm cuối cùng (T4, 06 Th12 2023)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 8 6 6 3
5th Giải thưởng 0 8 0 9
6th Giải thưởng 4 7 7 8
lang-icon