Lần rút thăm cuối cùng (T5, 22 Th10 2020)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 3 8 4 5
5th Giải thưởng 8 2 4 7
6th Giải thưởng 5 2 4 9
lang-icon