Lần rút thăm cuối cùng (T4, 22 Th9 2021)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 5 3 0 1
5th Giải thưởng 3 9 5 1
6th Giải thưởng 4 9 0 5
lang-icon