Lần rút thăm cuối cùng (T5, 24 Th6 2021)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 9 9 8 3
5th Giải thưởng 1 6 7 2
6th Giải thưởng 3 4 2 1
lang-icon