Lần rút thăm cuối cùng (T5, 28 Th9 2023)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 8 4 9 4
5th Giải thưởng 1 0 8 5
6th Giải thưởng 8 3 9 5
lang-icon