Lần rút thăm cuối cùng (T2, 27 Th3 2023)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 2 5 8 2
5th Giải thưởng 3 8 9 8
6th Giải thưởng 3 2 4 8
lang-icon