Lần rút thăm cuối cùng (CN, 27 Th11 2022)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 2 7 4 5
5th Giải thưởng 5 5 3 7
6th Giải thưởng 2 5 3 0
lang-icon