Lần rút thăm cuối cùng (T2, 16 Th5 2022)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 7 0 5 2
5th Giải thưởng 4 3 4 5
6th Giải thưởng 0 4 8 5
lang-icon