Lần rút thăm cuối cùng (T2, 29 Th11 2021)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 8 7 3 6
5th Giải thưởng 7 0 6 3
6th Giải thưởng 7 3 7 8
lang-icon