Lần rút thăm cuối cùng (T4, 28 Th9 2022)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 3 0 2 9
5th Giải thưởng 0 7 6 1
6th Giải thưởng 4 3 0 4
lang-icon