Lần rút thăm cuối cùng (T5, 13 Th6 2024)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 7 6 8 2
5th Giải thưởng 5 1 9 7
6th Giải thưởng 2 3 3 5
lang-icon