Lần rút thăm cuối cùng (T3, 22 Th6 2021)
1st   Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number
2nd Giải thưởng 3rd Giải thưởng
result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number result-number
Giải thưởng khác
4th Giải thưởng 3 9 9 8
5th Giải thưởng 8 6 3 7
6th Giải thưởng 0 1 6 1
lang-icon